Kommunalt avloppsvatten

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

AVLOPPSVATTEN

Vi strävar alltid efter att leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen, oavsett om utsläppskraven gäller uppgradering, förnyelse eller design av helt nya avloppsreningsverk.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi erbjuder en komplett portfölj av lösningar till avloppsreningsverk.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Höga flöden och bräddningar?

Veolia Water Technologies har ett stort antal moderna kompakta reningsprocesser som kan användas för bättre behandling av höga flöden och bräddvatten. Dessa processer kan placeras både på verket eller vid större pumpstationer i ledningsnätet som till exempel:

För mindre och medelstora verk finns prefabricerade standardanläggningar som kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning.

I vissa fall kan avancerad styrning av avloppsvattnet i pumpstationer och ledningsnät minska problemen med bräddning med tex VA Optima (länk till Automation och IT).

Krav på kväve och fosfor?

På senare år har kraven successivt skärpts för vissa verk. Detta har ökat behoven av metoder och processer som kan användas för att uppgradera befintliga reningsverk. Veolia Water Technologies har ett stort antal olika biologiska och kemisk/fysikaliska reningsprocesser för borttagning av kväve och fosfor genom unika kostnadseffektiva lösningar som åstadkommer ökad effektivitet till exempel:

Rening av läkemedelsrester?

Läkemedelsrester som kommer ut i hav och sjöar kan redan vid låga koncentrationer påverka fiskar och andra vattenlevande djur.

Idag finns inga gränsvärden för läkemedelsrester i det avloppsvatten som släpps ut från reningsverken. Det pågår dock diskussioner kring detta och framtida hårdare krav kan därför inte uteslutas. Vid större ombyggnader eller nybyggnationer av reningsverk kan det därför vara en god idé att framtidssäkra reningsprocesserna så att verket lätt i kan kompletteras för en ökad reduktion av läkemedelsrester. Veolia Water Technologies har bedrivit omfattande forskning och utveckling inom detta område de senaste åren och har redan idag processer som kan användas för reduktion av halten läkemedelsrester i avloppsvatten till exempel:

REFERENSER

Kullaviks ARV, Kungsbacka kommun

Dim 20 000 pe, 
varav försumbar industri

Design 8 000 m3/d

Utbyggnad av befintlig anläggning för att klara nya utsläppskrav:

BOD/N/P: 10/10/0,4
(mgl/l, årsmedelvärde)

 • Förbehandling, fingaller och sandfång
 • Mellanpumpstation
 • Slamhydrolys och biologisk rening av fosfor
 • Biologisk rening av kväve med hjälp av Fördenitrifikation, HybasTM bärarteknologi och Nitrifikation
 • Mellansedimentering
 • Slutpolering med Actiflo®
 • Kompostfilter
 • Slamhantering

Genomförande: 2012-2014
Ordervärde: 65 MSEK
Entreprenadform: Total

Rosenholms ARV, Sörmland Vatten

Dim 53 000 pe,
varav ca 13 000 pe industri
Design 16 000 m3/d

Utbyggnad av befintlig anläggning för att klara nya utsläppskrav:

BOD/N/P: 10/15/0,2
(mgl/l, årsmedelvärde)

 • Upprustad inloppsdel med förbättrat inomhusklimat
 • Ny biologisk kväveprocess med bärare (K1+K5), MBBR 
 • Nytt kemsteg
 • Nytt slamlager, mekanisk förtjockare samt större slamplatta

Genomförande: 2013-2014
Ordervärde: 115 MSEK
Entreprenadform:Samverkan