Renat vatten

Renat vatten som vi kan dricka ur kranen kommer från råvatten som i sin tur utvinns från ytvatten och grundvatten. Ungefär hälften av råvatten som blir drickbart kommer från ytvatten och då utvinns det från sjöar och vattendrag. Resten kommer från konstgjorda och naturligt grundvatten.

När naturligt grundvatten ska utvinnas för att kunna drickas hämtas det ur grävda brunnar medan det konstgjorda ytvattnet kommer från att ytvattnet silas genom markgruslager.

Veolia Water Technology kan erbjuda ett säkert och hållbart renat vatten genom att förädla råvattnet på ett kostnadseffektivt sätt som anpassas efter kunden eller kommunen.

Renat vatten från organiska ämnen och ökat färgtal

I Sverige så har vi god tillgång på rent vatten men under de senaste decennierna har en ökad halt av organiska ämnen och ett ökat färgtal – så kallat brunifiering av råvattnet blivit ett alltmer påträngande problem. Den underliggande källan till problemet antas av forskare vara miljöförstöring och klimatförändringar i samhället generellt.

För att lösa problemet har Veolia Water Technologies utvecklat flera filtreringsprocesser:

·Ultrafiltrering – en process där kolloidala partiklar skiljs från varandra

·Nanofiltrering – för att avlägsna både naturliga och syntetiska organiska ämnen

·Aktivkolfiltrering – aktivt kol används för att avlägsna orena och farliga kemiska ämnen

Veolias system för filtrering försäkrar för kommuner och industrier att vattnet som rinner ur kranar – till hushåll eller för kommersiell användning – är säkert och hållbart. Renat vatten är kärnan i vår verksamhet och vi kommer att fortsätta att genom den senaste forskningen och teknologin försäkra att vattnet hålls fritt från farliga ämnen och partiklar.

Vilka får vårt renade vatten?

Det vatten som vi renar går både till kommuner för deras invånares dricksvatten men även till kommersiella intressen:

·Livsmedel

·livsmedel

·Dryck

·Gruvor

·Massa & papper

·Fiskodling

·Stål och mineral

En bra vattenhantering är inte bara viktigt för att säkerställa ett rent vatten till de som dricker det eller använder det i sin produktion. Det är också en central del av vårt tillvägagångssätt för ett miljövänligt kretslopp som möjliggör att vi kan fortsätta som vi gör idag i framtiden. Hållbarhet är ett kärnvärde i vår verksamhet och renat vatten är biprodukten. 

Share