Kemisk fällning

Kemisk fällning är en vanligt förekommande metod inom många svenska vattenreningsverk. Men vad innebär metoden mer konkret och varför är den nödvändig? I denna artikel reder vi ut för hur vad kemisk fällning är samt varför den används i våra vattenverk.

Därför används kemisk fällning 

Majoriteten av det dricksvatten som finns i våra kranar härstammar från sjövatten, även kallat ytvatten och råvatten. Svenska sjöar och vattendrag är således en viktig del av vattencykeln. Vanligtvis är vattnet däremot grumligt och brunfärgat av organiska ämnen som humus och fosfor.

Förutom att de organiska ämnena ger vattnet en avvikande färg, grumlighet, smak och lukt, kan de också medföra att det förorenas av bakterier och virus. Hur pass farliga dessa bakterier och virus är varierar från fall till fall. 

Oavsett grad av föroreningar är man såklart tvungen att eliminera dem så att vattnet håller tillräckligt god kvalitet enligt de uppsatta gränsvärdena, vilket bl.a. sker med hjälp av kemisk fällning. 

Under de senaste åren har kraven stegvis skärpts för vissa typer av verk. Något som har lett till en ökad efterfrågan av metoder och processer som kan implementeras i nuvarande vatten- och reningsverk. 

Om du vill lära dig mer om när vattnet anses upprätthålla tillräckligt god kvalitet, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar om rent vatten och dricksvattenkvalitet

Så används kemisk fällning i reningsverk 

Kemisk fällning används alltså för att eliminera humus, fosfor och andra liknande ämnen från ytvatten. Metoden används i både mindre- och kommunala reningsverk över hela Sverige. Mer konkret går det till på så sätt at vattnet samlas i en stor bassäng, i vilken man tillsätter en fällningskemikalie som oftast innehåller järn- eller aluminiumföreningar. 

När kemikalierna tillsätts reagerar dem med de organiska ämnena som finns i vattnet, vilket medför att så kallade flockar bildas. Man skulle kunna säga att de oönskade organiska ämnena bildar stora klumpar, vilka sedermera sjunker till bassängens botten och bildar ett slam. Därefter fortsätter vattnet till nästa steg i reningsprocessen. 

Om du vill lära dig mer om de olika stegen i vattenreningsprocessen, kan du med fördel läsa våra tidigare artiklar om: 

Biologiska reningsverk 

Kemisk rening av vatten 

Rena sjövatten – så går det till 

Slambehandling 

Slamavvattning 

VA-verk 

Vattenbehandling 

Vattendistribution 

Vattenreningsanläggning

Share