Vattenrening industri

Industriellt avloppsvatten kan vara mycket skadligt för såväl människor som miljö. Till detta hör att industribyggnader är komplexa och omfattas av strikta regleringar. Något som innebär att det ställs stora krav på vattenrening inom industrisektorn. Låt oss därför berätta mer om hur vi på Veolia Water Technologies arbetar med lösningar för denna komplexa utmaning!

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier 

Som tidigare nämnts omfattas industrianläggningar av strikta regleringar. Traditionella vattenreningsverk, vilka drivs av kommunen, har nämligen ingen skyldighet att hantera och rena vatten från industriavlopp. Istället tillfaller ansvaret företaget och huvudmannen för VA-verksamheten. 

Det finns såklart en mängd olika lagar och bestämmelser som är viktiga att följa vid nybyggnation eller renovering av ett befintligt reningsverk. Nedan har vi i korthet sammanställt några av dessa: 

Vattentjänstelagen (SFS 2006:412) 

Vattentjänstelagen, även kallad ABVA, reglerar användningen av avloppsnätet. Syftet med denna reglering är dels att skydda ledningsmaterial, men också kvalitén på utgående vatten. För verksamhetsutövare innebär lagen att man: 

• Inte får släppa ut avloppsvatten som kan skada ledningsnätet, reningsprocesserna, slamkvalitén eller på annat sätt orsaka skador eller olägenheter. 

• Ska informera sin VA-huvudman om utsläpp till spill- eller dagvattennätet från verksamheten. 

Huvudmannen för VA-verksamheten har i sin tur en rad olika krav på sig. För att lära dig mer om dessa, rekommenderar vi dig att läsa Vattentjänstelagen (SFS 2006:412) i sin helhet. 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Industriell vattenrening omfattas också av Miljöbalken, vilken syftar till att främja en hållbar utveckling. En utveckling som säkerställer att såväl nuvarande som kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. För verksamhetsutövare innebär detta att man: 

• Är skyldig att välja bästa möjliga teknik till rimlig kostnad för att motverka skador på miljön. 

• Är skyldig att byta ut farliga produkter mot mindre farliga. 

• Är skyldig att anmäla eller söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

• Är skyldig att utföra egenkontroll. 

• Är skyldig att hantera farligt avfall från verksamheten på ett korrekt sätt. 

Miljöbalken har i sin tur tillhörande förordningar och föreskrifter med ytterligare bestämmelser. För att lära dig mer om dessa, rekommenderar vi dig att läsa Miljöbalken (SFS 1998:808) och tillhörande förordningar i sin helhet. 

Som tidigare nämnts är detta bara några av de stränga riktlinjer och lagstiftningar som omfattar vattenrening för industri. Det gäller därför att kontrollera så att rådande bestämmelser följs! 

Vattenrening för industri enligt Veolia Water Technologies 

Vi på Veolia Water Technologies erbjuder flertalet vattenreningslösningar för industrier. Våra lösningar kan skräddarsys för att passa de förutsättningar och krav som ställs på just er industriverksamhet. 

Med stor erfarenhet från de flesta industrisektorer som t.ex. gruvindustrin, mat- och dryckesindustrin samt läkemedelsindustrin, arbetar vi med högsta effektivitet, kvalitet och miljötänk. Hos oss är du i trygga händer! 

Läs mer om våra lösningar för industriavlopp eller kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just er verksamhet.