Dricksvatten

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

KOMMUNALT DRICKSVATTEN

Vår styrka är att vi betraktar hela vattenförsörjningskedjan. Vi vet hur man förädlar råvatten och strävar efter att alltid leverera den mest kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningen.

Genom vår långa erfarenhet av att driva projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar, kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Vi kan erbjuda kompletta portföljer av lösningar till vattenverk för:

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Organiskt material och färg i råvattnet?

En ökad halt av organiska ämnen och ett ökat färgtal (brunifiering) i vattentäckter är ett växande problem i Sverige. En av orsakerna är en ökad halt av humusämnen i vattnet. Orsaken till problemet är komplex men man misstänker att bland annat klimatförändringar, minskat svavelnedfall och förändrad markanvändning har bidragit till dessa problem.

Veolia Water Technologies har ett antal teknologier som används för denna applikation. Bland annat finns processer med ultra-/nanofiltrering och processer som är baserade på aktivkolfiltrering.

För mindre och medelstora verk finns prefabricerade standardanläggningar som kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning, till exempel:

Behov av mikrobiologiska barriärer?

En viktig funktion för de reningsprocesser som används på våra vattenverk är att så långt som möjligt minska antalet mikroorganismer i dricksvattnet.

Traditionella metoder har bland annat varit infiltration, kemisk fällning med efterföljande filtrering och desinfektion med klor, ozon och UV-ljus. Veolia Water Technologies har ett stort antal referenser världen över där dessa metoder används.

Under senare år har ultra-/nanofilter som mikrobiologiska barriärer blivit allt vanligare. Veolia Water Technologies är världsledande inom detta område.

För mindre och medelstora verk finns prefabricerade standardanläggningar som kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning, till exempel:

REFERENSER

Lockörns Vattenverk, Lidköpings kommun

Dim 21 600 m3/dygn
Leverans till cirka 36 000 personer

Renovering av befintlig anläggning för säkrare dricksvattenberedning och bättre arbetsmiljö.

  • Renovering av befintliga sandfilter, filterbotten och filterväggar
  • Effektivare backspolning med vatten och luft samt uttag av första filtrat
  • Komplettering med ny mikrobiologisk säkerhetsbarriär, UV-ljus
  • Från klorgashantering till desinfektion med natriumhypoklorit 
  • Från styrpulpeter till touchskärmar

Genomförande: 2013-2015
Ordervärde: 25 MSEK
Entreprenadform: Samverkan

Görvälns Vattenverk, Norrvatten

Dim 200 000 m3/dygn
Leverans till cirka 500 000 personer

Uppgradering av befintlig mikrobiologisk säkerhetsbarriär för att upprätthålla säkert vatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30)

  • Nya UV-aggregat (4 linjer) med en dimensionerad UV-dos av 400 J/m2
  • Optimal installation i befintlig anläggning genom noggrann design, på grund av mycket små måttmarginaler
  • Utbyte stegvis under produktion

Genomförande: 2015-2016
Ordervärde: 13 MSEK
Entreprenadform: Total