Techno Business Units

  • ANOXKALDNES
  • AQUAFLOW
  • BIOSOLIDS
  • BIOTHANE
  • EVALED
  • HYDROTECH
  • IDRAFLOT
  • IDRASCREEN
  • PMT

LKAB har skrivit kontrakt med VA-Ingenjörerna för leverans av en anläggning för att uppnå miljövillkor

LKAB har skrivit kontrakt med VA-Ingenjörerna AB, ett Veolia Water Solutions & Technologies företag, för att leverera en anläggning som skall säkerställa att villkorsgränsen för ammoniak inte överskrids.

BAKGRUND

Ammoniumkvävet härstammar ursprungligen från odetonerade sprängmedelsrester som löses i gruvvattnet. Uppföljning av provtagningar vid utloppen från klarningsmagasinet visar att ammoniakhalten är nära eller över gränsvärdet under vinter och vår.

Som ett led i LKAB:s arbete med att minska ammoniakhalten hos recipienten kommer VA-Ingenjörerna att leverera en anläggning för detta ändamål.

ANLÄGGNINGEN

Vid gruvan i Kiruna kommer LKAB att uppföra en byggnad där VA-Ingenjörerna kommer att installera maskin- och processteknisk utrustning för att säkerställa att LKAB:s miljövillkor med avseende på ammoniakkväve innehålls.

Anläggningsleveransen har föregåtts av en utredning och ett förprojekt där VA-Ingenjörerna tog fram en optimal anläggningsutformning och - process.

LKAB valde en tekniklösning, framtagen av VA-Ingenjörerna, som var anpassad till vattenkvaliteten från klarvattenmagasinet.

Anläggningen kommer att tas i drift senast under våren 2015.