Sunne avloppsreningsverk

INCITAMENT GAV GODA RESULTAT, EKONOMISKT OCH RENINGSGRAD

För att ge plats åt bostadsbyggande har Sunne kommun beslutat att uppföra ett helt nytt avloppsreningsverk på annan lokalisering. Utsläppsvillkoren enligt det nya beslutet är BOD7 15 mg/l och totalfosfor 0,5 mg/l som årsmedelvärde. För att gynna samarbete och effektivitet uppfördes ett incitament att dela lika (50/50) på understigande belopp av avsatta oförutsedda kostnader.

VÅR LÖSNING

Intressenter inbjöds att lämna förslag till grundläggande principer för att genomföra projektet från idé till färdig anläggning (en slags prekvalificering). Kostnadsförslag utfördes initialt både på befintlig och en ny anläggning. Valet föll på en helt ny anläggning med biobäddar för stabil biologisk rening samt genom termofil rötning som slambehandling för hygienisering och högre gasutbyte. För styr och reglering samt övervakning av processen valdes VA-Operatör.

Projektet, som omfattade bygg/mark, maskin, el, styr och VVS, utfördes som en funktionsleverans.

PROCESSBESKRIVNING

Den nya anläggningen dimensionerades för 7 500 pe och ett dimensionerande flöde på 164 m3/tim.

Anläggningen består av:

 • Mekanisk rening
 • Försedimentering
 • Biologiska biobäddar
 • Efterfällning

Slambehandlingen består av:

 • Förtjockning
 • Hygienisering i termofil rötkammare
 • Avvattning i centrifug

För styr och reglering samt övervakning av processen valdes VA-Operatör.

RESULTAT

Reningsresultaten hittills visar att anläggningen klarar utsläppshalterna för riktvärdena BOD7 10 mg/l och totalfosfor 0,3 mg/l som medelvärden på kvartalsbasis.

 • Färdigt år 2006
 • Uppfyller nya reningsvillkor och via kommunsamverkan behandlar avvattnat slam från andra kommuner, samt fett från storkök.
 • Ett av Sveriges då modernaste avloppsreningsverk med mekanisk-, biologisk- och kemisk rening, samt slambehandling
 • Mindre än BOD7 15 mg/l och totalfosfor 0,5 mg/l
 • Sunne kommun, Värmlands län