Södra Cell Väröbruk

ÖKAD KAPACITET, DRIFTSÄKERHET OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Nyligen togs beslut om att öka Södra Cell Värös produktionskapacitet från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Södra Cell Värö bruks passavantfilter för råvattenfiltrering hade passerat sitt bäst-före datum och ersattes med skivfilter. Råvattnet från Viskan varierade kraftigt i turbiditet med en hög andel finpartikulärt material. Skivfiltren installerades under mars 2014 och alla skivfilter var i full drift under juni 2014. De nya råvattenfiltren består idag av ett tätare duk och mindre poröppning, vilket innebär ett renare vatten med högre kvalité.

VÅR LÖSNING

VA-Ingenjörerna och Hydrotech ansvarade för projektledning, projektering, nedmontering av befintlig utrustning samt leverans och installation av de nya skivfiltren. I leveransen av tre (3) Hydrotech skivfilter ingick också funktions- och prestandagarantier, bland annat en tillgänglighet av 99,8% på anläggningen. Hela filterinstallationen gjordes under en period med full produktion i bruket. Hydrotech skivfilter för råvattenrening på Södra Cell Värö är den första installationen i sitt slag i Sverige.

PROCESSBESKRIVNING

Anläggningens huvuddelar är tre Hydrotech skivfilter av typen HSF2614/12-2F, med vardera kapaciteten av 3600 m3/h och total filteryta av 3ˣ91,2 m2 med en porstorlek på 40μm. Filtren är dimensionerade efter ett max suspenderat material in till filtret på 21 mg/l vid full flödesbelastning. Filtren är noga utformade så att storlek och tryckfall passar i befintliga filterbassänger samt de stora variationerna i vattenkvalitén som kan förekomma i Viskan.

RESULTAT

Renare vatten med högre vattenkvalitet
Med hjälp av tätare duk med mindre poröppningar utan att filtrets kapacitet minskar

Ökad energieffektivitet
På grund av färre partiklar i ibland annat kylmedlet produktionsprocessen

Större säkerhet
Undviker driftstopp genom möjlighet för tvätt/rengöring under drift

  • Färdigt år 2014
  • Öka flödeskapaciteten och minska halten finpartikulärt material i utgående vatten.
  • Installation av tre Hydrotech skivfilter, typ HSF2614/12-2F
  • Förutom en ökning i flödeskapacitet och lägre halt finpartikulärt material uppnåddes även ett lägre mottryck. Därmed gör investeringen fabriken ännu mer energieffektiv.
  • Väröbacka, Varbergs kommun