Järvsö avloppsreningsverk

HÖGRE RENINGSGRAD MED MINSKAD KEMIKALIEANVÄNDNING

Eftersom den ökade vinterturismen medfört större belastning angavs det i tillståndsansökan till Länsstyrelsen den 25 juni 2008 att framtida anläggning skulle kompletteras med ett biologiskt reningssteg. Gällande reningsvillkor skulle uppfyllas under hela ombyggnadstiden och hela anläggningen skulle vara i drift före årsskiftet 2011-12 och utsläppsvillkoren enligt det nya beslutet är BOD7 15 mg/l och totalfosfor 0,4 mg/l som rikt- och kvartalsmedelvärde.

VÅR LÖSNING

Två olika alternativ för den biologiska processen skulle lämnas, en aktivslamprocess i befintlig anläggning och en SBR anläggning i två nya reaktorer. Den slutliga lösningen blev SBR med biologisk fosforreduktion (Bio-P) för att minimera kemikaliemängden vid efterfällningen. Det nya biosteget vid Järvsö avloppsreningsverk togs i drift som planerat före årsskiftet 2011-12.

Projektet, som om-fattade bygg, maskin, el och styr, utfördes som en totalentreprenad av Veolia VAIngenjörerna. För styr och reglering samt övervakning av processen valdes VA-Operatör.

PROCESSBESKRIVNING

Den nya anläggningen dimensionerades för 3 000 pe och ett medelflöde på 1 100 m3/d.

Anläggningen utformades även för att ta emot externt slam. Totalt rör det sig om ca 4 500 m3 brunnsslam under perioden maj tom augusti, motsvarande ca 60 m3/d. Externslam och slam från processen pumpas till en mekanisk förtjockare och slutavvattnas i en centrifug. Rejektvattnet pumpas tillbaks till SBR anläggningen.

RESULTAT

Reningsresultaten hittills visar att anläggningen klarar utsläppshalterna för BOD7 10 mg/l och totalfosfor 0,3 mg/l med en mycket låg kemikaliedosering. 

I samråd med tillsynsmyndigheten skall Ljusdal Vatten utreda om det är möjligt att efter installationen av det biologiska reningssteget och optimering av hela reningsprocessen klara utsläppshalter för BOD7 10 mg/l och totalfosfor 0,3 mg/l eller om det krävs ytterligare åtgärder och i så fall vilka kostnader det skulle medföra.

  • Färdigt årsskiftet 2011/12
  • Uppfyller nya reningsvillkor
  • Ett tredje biologiskt reningssteg(SBR) med biologisk fosforreduktionoch VA-Operatör för styr och övervakning.
  • BOD7 15 mg/l och total-P 0,4 mg/l som rikt- och kvartalsmedelvärde, samt minskad belastning på befintliga slamlaguner med 5 000 ton per år
  • Ljusdals kommun, Gävleborgs län