Hallsbergs avloppsreningsverk

SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE RÖTKAMMARDRIFT

För att optimera och energieffektivisera slambehandlingen på Hallsbergs avloppsreningsverk genomförde Veolia VA-Ingenjörerna en förstudie år 2009. Resultatet, en ombyggnad av anläggningen i två etapper

VÅR LÖSNING

I etapp 1 genomfördes en övergång från mesofil till termofil rötning d.v.s. rötning vid 50-55°C (istället för 37°C). Detta gjordes för att kunna optimera och öka belastningen på rötkammarna, erhålla en driftsäkrare rötningsprocess samt ha en möjlighet att erhålla ett slam som uppfyller framtida hygieniseringskrav (s.k. A-klassat slam). De åtgärder som utfördes var bl.a. installation av ny slamvärmeväxlare.

I etapp 2 genomfördes en rad åtgärder för att energieffektivisera anläggningen, bl.a. installation och uppförande av:

 • gasmotor för el- och värmeproduktion
 • elpanna som spetsvärme
 • gasklocka för utjämning av gas
 • värmeåtervinning av frånluften i bassänghall
 • nytt tilluftsaggregat i bassänghall
 • separat slamlager för möjlighet till att röta allt externt slam
 • mekanisk omrörare i externslamlager
 • värmeåtervinning ur rötat slam genom cirkulationspumpning via värmeväxlare

PROCESSBESKRIVNING

Producerad rötgas tas ut i toppen på rötkammaren och leds via säkerhets- och processutrustning i gasrummet till en (ny) gasklocka för utjämning och lagring. Gasen leds sedan via gasrummet till (ny) gasmotor som är placerad i ett separat rum i bassängbyggnaden (f.d. spolhall). Gasmotorn producerar el och värme.

RESULTAT

”Det här är både en miljö- och en pengabesparing,” konstaterar Niklas Hasselwander. 

Avloppsreningsverket beräknas producera omkring hälften av reningsverkets årliga elbehov. Eftersom det räknas som miljövänlig elproduktion får reningsverket också ett miljöcertifikat, ett bidrag på 30 öre för varje producerad kilowattimme.

I rötkammarbyggnadens källare finns nya kondenskärl för samtliga gasledningar i mark. Producerad el förbrukas på verket men systemet är också inkopplat på elnätet för försäljning av eventuellt överskott. 

Producerad värme från gasmotorn tas tillvara via värmeväxlare och är inkopplat på anläggningens högtemperatursystem för uppvärmning av slam och lokaler. Vid driftstopp går befintlig gaspanna in och använder gasen för produktion av värme. En ny elpanna placerad i gasmotorrum tillför spetsvärme vid behov.

 • Färdigt år 2010
 • Utökad kapacitet på befintliga rötkammare samt ökad el- och biogasproduktion
 • Införande av termofil rötning samt installation av gasmotor
 • Egenproduktion av omkring 50% av reningsverkets årliga elbehov
 • Hallsbergs Kommun, Örebro län