REFERENSER

Referenser

Referenser

Det nya avloppsreningsverket samlokaliseras med det lokala kraftvärmeverket vid det nya Energi och Miljö Centret (EMC) vid Sobacken, söder om Borås. Utsläppskraven är satta till BOD7 8 mg/l, totalkväve 8 mg/l och totalfosfor 0,2 mg/l som kvartalsmedelvärden.


Södra Cell Väröbruks passavantfilter för råvattenfiltrering hade passerat sitt bäst-före datum och ersattes med skivfilter. Skivfiltren installerades under mars 2014 och alla skivfilter var i full drift under juni 2014. De nya råvattenfiltren består idag av ett tätare duk och mindre poröppning, vilket innebär ett renare vatten med högre kvalité.
Eftersom den ökade vinterturismen medfört större belastning angavs det i tillståndsansökan till Länsstyrelsen den 25 juni 2008 att framtida anläggning skulle kompletteras med ett biologiskt reningssteg.
För att optimera och energieffektivisera slambehandlingen på Hallsbergs avloppsreningsverk genomförde VA-Ingenjörerna en förstudie år 2009. Resultatet, en ombyggnad av anläggningen i två etapper.
Valet föll på en helt ny anläggning med biobäddar för stabil biologisk rening samt genom termofil rötning som slambehandling för hygienisering och högre gasutbyte. För styr och reglering samt övervakning av processen valdes VA-Operatör.