Slam

HÅLLBAR OCH NATURLIG SAMARBETSPARTNER

SLAM

Genom att se slam som en resurs skapar vi ett hållbart kretslopp. Vi utvecklar hela tiden effektiva, energisnåla och långsiktiga lösningar för slamhygienisering, processer för biogasproduktion samt hållbar återföring av näringsämnen såsom fosfor.

Genom vår långa erfarenhet av att ha drivit projekt från idé till totalentreprenader med nyckelfärdiga anläggningar kan vi leverera ett säkert och hållbart vatten.

Se vår kompletta portfölj av slamhanteringsmetoder

 

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Hygienisering av slam?

Avloppsslam eller källsorterade fraktioner som innehåller fekalier från hushåll innehåller patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer) som kan spridas ut i miljön om slammet inte behandlas med någon hygieniserande teknik. Sverige är ett av få länder i Europa där obehandlat slam får spridas och det kan komma krav i framtiden på obligatorisk hygienisering.

Med hygieniserande behandling menas här en kemisk, fysikalisk eller biologisk behandling av materialet som eliminerar eller kraftigt reducerar innehållet av patogener.

Veolia Water Technologies har under lång tid arbetat med olika typer av hygieniseringstekniker och flera referensanläggningar finns både i Europa och USA som till exempel:

 • Biopasteur
 • Exelys
 • Biothelys
 • Athos

REFERENSER

Sunne ARV, Värmlands län

För att ge plats åt bostadsbyggande beslutade Sunne kommun att uppföra ett helt nytt avloppsreningsverk på annan lokalisering. Utsläppsvillkoren enligt det nya beslutet är BOD7 15 mg/l och totalfosfor 0,5 mg/l som årsmedelvärde.

Valet föll på en helt ny anläggning med biobäddar för stabil biologisk rening samt genom termofil rötning som slambehandling för hygienisering och högre gasutbyte. För styr och reglering samt övervakning av processen valdes VA-Operatör.

Reningsresultaten hittills visar att anläggningen klarar utsläppshalterna för riktvärdena BOD7 10 mg/l och totalfosfor 0,3 mg/l som medelvärden på kvartalsbasis.

Projektet i korthet

 • Färdigt år 2006
 • Uppfyller nya reningsvillkor och via kommunsamverkan behandlar avvattnat slam från andra kommuner, samt fett från storkök.
 • Ett av Sveriges då modernaste avloppsreningsverk med mekanisk-, biologisk- och kemisk rening, samt slambehandling
 • Mindre än BOD7 15 mg/l och totalfosfor 0,5 mg/l
Hallsberg ARV, Örebro län

För att optimera och energieffektivisera slambehandlingen på Hallsbergs avloppsreningsverk genomförde Veolia VA-Ingenjörerna en förstudie år 2009. Resultatet, en ombyggnad av anläggningen i två etapper.

Producerad rötgas tas ut i toppen på rötkammaren och leds via säkerhets- och processutrustning i gasrummet till en (ny) gasklocka för utjämning och lagring. Gasen leds sedan via gasrummet till (ny) gasmotor som är placerad i ett separat rum i bassängbyggnaden (f.d. spolhall). Gasmotorn producerar el och värme.

Avloppsreningsverket beräknas producera omkring hälften av reningsverkets årliga elbehov. Eftersom det räknas som miljövänlig elproduktion får reningsverket också ett miljöcertifikat, ett bidrag på 30 öre för varje producerad kilowattimme.

I rötkammarbyggnadens källare finns nya kondenskärl för samtliga gasledningar i mark. Producerad el förbrukas på verket men systemet är också inkopplat på elnätet för försäljning av eventuellt överskott.

Producerad värme från gasmotorn tas tillvara via värmeväxlare och är inkopplat på anläggningens högtemperatursystem för uppvärmning av slam och lokaler. Vid driftstopp går befintlig gaspanna in och använder gasen för produktion av värme. En ny elpanna placerad i gasmotorrum tillför spetsvärme vid behov.

Projektet i korthet

 • Färdigt år 2010
 • Utökad kapacitet på befintliga rötkammare samt ökad el- och biogasproduktion
 • Införande av termofil rötning samt installation av gasmotor
 • Egenproduktion av omkring 50% av reningsverkets årliga elbehov