Juridisk information

I. Webbplatsens redaktör

Denna webbplats produceras av Veolia Water Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies
Privat aktiebolag (franska ”Société Anonyme”) med ett registrerat kapital på €308 182 176
Registrerad bolagsadress på 1, Place Montgolfier – 94417 Saint-Maurice – Frankrike
Registrerat hos R.C.S. Créteil med nummer 414 986 216
Telefon: +33 145 115 555
Publikationsansvarig: Séverine Le Bideau

Denna webbplats är registrerad hos CNIL (den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter) med referensnummer 18 86 157.


II. Användningsvillkor


A. Webbplatsens syfte


Veolia Environnement (härefter ”koncernen”) eller dess dotterbolag, såsom Veolia Water Solutions & Technologies (härefter ”Veolia Water Solutions & Technologies”), erbjuder användare (härefter ”användare”) tillgång till webbplatsen (härefter ”webbplatsen”) i enlighet med följande villkor.
Genom att använda denna webbplats godkänner användarna användningsvillkoren och åtar sig att följa och respektera dessa villkor, som gäller vid tidpunkten då webbplatsen besöktes.
Syftet med webbplatsen är att erbjuda användare strikt personlig och utomobligatorisk information om koncernen och dess dotterbolag, samt att i informationssyfte ge användare en översikt över koncernens aktiviteter.
Såvida inte annat uppges ska tillhandahållen information inte i något fall tolkas som kommersiella erbjudanden på produkter eller tjänster från koncernen eller Veolia Water Solutions & Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen som visas på webbplatsen är korrekt och aktuell, och förbehåller sig rätten att när som helst rätta innehåll på webbplatsen efter eget gottfinnande.
Veolia Water Solutions & Technologies kan dock inte garantera att informationen som visas på webbplatsen är exakt, aktuell eller tillräcklig. Varje användare ansvarar för eventuella risker som vederbörandes tillit till denna information medför.
Under inga omständigheter ska Veolia Water Solutions & Technologies hållas ansvariga för eventuell inaktuell information på webbplatsen.


B. Respekt för immateriella rättigheter


Webbplatsen och alla dess element, i synnerhet varumärken, texter, illustrationer, logotyper, juridiska namn, produkter, foton, musikaliska animationer eller andra utmärkande kännetecken, tillhör Veolia Water Solutions & Technologies och samtliga av koncernens dotterbolag och tekniska leverantörer.
Varumärken och de Veolia Water Solutions & Technologies-logotyper som används på denna webbplats har registrerats hos Institut National de la Propriété Intellectuelle i Frankrike.
All användning, återgivning, anpassning, modifiering, ändring, överlämning till tredje part, oavsett form, helt eller delvis, av någon del av webbplatsen eller något av webbplatsens element är strängt förbjuden, såvida inte Veolia Water Solution & Technologies uttryckligen har tillåtit detta, och utgör förfalskning i enlighet med artiklarna L.122-4 and L.335-2 och följande i den franska immaterialrättskoden, vilket kan leda till civilrättsligt och/eller straffrättsligt åtal.

 

C. Skydd av personuppgifter

Veolia Water Solutions & Technologies samlar in och behandlar personuppgifter (efternamn, förnamn, e-postadress osv.) som överförs till koncernen via webbplatsen, framför allt för att svara på förfrågningar om information som har skickats med hjälp av kontaktformuläret.

Uppgifterna behandlas av Veolia Water Solutions & Technologies. Webbplatsen drivs av en extern hostingleverantör, som är en underleverantör till Veolia Water Solutions & Technologies och ligger i den Europeiska unionen, och lagras hos denna leverantör så länge det krävs för att behandla förfrågan.

Mer information om behandlingen av dina personuppgifter finns i vår sekretesspolicy, som du hittar här.

I enlighet med de regler som gäller för personuppgifter* har du rätt att få tillgång till, rätta, invända mot och begränsa behandling, radering och överföring av dina uppgifter genom att skicka:

 

  • antingen ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected];
  • eller ett vanligt brev till följande adress:

Veolia Water Solutions & Technologies
Webbplatsansvarig: Séverine Le Bideau
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice 
Frankrike

Om du har problem med att hantera dina personuppgifter kan du skicka en förfrågan till Veolia Water Solutions & Technologies dataskyddsombud via brev till följande adresss:
Veolia Water Solutions & Technologies
Data Protection Officer
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice
​​​​​​Frankrike

eller via e-post till [email protected]. Du har också rätt att inlämna ett klagomål till CNIL eller relevant tillsynsmyndighet.

* Ändrad lag nr 78–17 av den 6 januari 1978 hänför sig till informationsteknik, filer och individuell frihet, och dataskyddsförordningen (GDPR) nr (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
 

  • att invända mot, baserat på legitima skäl, behandling av alla uppgifter som hänför sig till dem,
  • att invända mot, utan kostnad för dem, användningen av uppgifter som hänför sig till dem i behandlingssyfte, i synnerhet av kommersiella skäl, av Veolia Water Solutions & Technologies, dess handelspartner eller annan registeransvarig för ytterligare behandling; denna rätt att motsätta sig utlämnande av uppgifter utövas direkt på Veolia Water Solutions & Technologies, som åtar sig att överföra sådana invändningar till sina avtalspartner till vilka de så småningom hade överfört de aktuella uppgifterna;
  • att fråga ut den registeransvarige, här Veolia Water Solutions & Technologies, om personuppgifter för att erhålla (i) bekräftelse på om de personuppgifter som hänför till vederbörande utgör en del av behandlingen; (ii) information om syftet med behandlingen, kategorier av behandlade personuppgifter och mottagare till vilka uppgifterna lämnas ut; (iii) kommunikation, i en tillgänglig form, av personuppgifterna som hänför till vederbörande såväl som all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;
  • att kräva, på korrekt grund, att den registeransvarige antingen rättar, kompletterar, uppdaterar, blockerar eller raderar personuppgifter som hänför till vederbörande och som är felaktig, ofullständig, tvetydig, gammal eller vars insamling, användning, avslöjande eller lagring är förbjuden.
     

D. Insamling av statistiska uppgifter från webbläsaren (”kakor”)

Veolia Water Solutions & Technologies vill påpeka för användare att viss information, som varken består av personuppgifter eller av uppgifter som gör det möjligt att identifiera vederbörande, kan registreras på koncernens servrar (vilken webbläsare som används, IP-adress osv.).
Kakor implementeras sannolikt automatiskt när användaren använder webbplatsen. Dessa kakor är små filer med information som registrerar uppgifter i samband med användarens användning av webbplatsen (vilka sidor som har besökts, datum, tid osv.) för att underlätta tillgången till webbplatsen; dessa uppgifter kan Veolia Water Solutions & Technologies få tillgång till.
Som standard godkänner de flesta webbläsare kakor, men låter internetanvändare avvisa kakor genom att ändra webbläsarens inställningar.
Användare bekräftar och godkänner dock att om de har ställt in sin webbläsare att avvisa kakor så kan det hända att vissa delar av webbplatsen inte fungerar optimalt.
Användare hänvisas till CNIL:s (den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter) webbplats för mer information om detta.

 

E. Länkar

Veolia Water Solutions & Technologies kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser, som eventuellt inte tillhör koncernen eller ett av dess dotterbolag.
Dessa webbplatser från tredje part är fristående från Veolia Water Solutions & Technologies webbplats.
Veolia Water Solutions & Technologies kan inte kontrollera innehållet på dessa webbplatser från tredje part och all användning av dessa webbplatser görs under användarens eget ansvar och på vederbörandes egen risk.
Länkar till webbplatser från tredje part innebär inte på något sätt att Veolia Water Solutions & Technologies godkänner, är ense med eller stödjer innehållet på dessa webbplatser.
Veolia Water Solutions & Technologies avsäger sig härmed allt ansvar för innehåll, produkter, tjänster och reklam som framställs på dessa webbplatser från tredje part eller för alla andra element som de kan utgöras av.
Användare är införstådda med att Veolia Water Solutions & Technologies inte ansvarar för eventuell skada eller förlust, faktisk eller påstådd, som uppstår som ett resultat av eller i samband med användning av information, tjänster eller uppgifter som finns på dessa webbplatser från tredje part då vederbörande går in på eller använder dessa webbplatser.
 

F. Ansvar

Veolia Water Solutions & Technologies, dess chefer och medarbetare ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med användning av denna webbplats och som kan påverka datorutrustning eller annan utrustning tillhörande användaren, orsaka tekniska problem eller försvåra eller till och med omöjliggöra åtkomst till webbplatsen, oavsett orsaken eller ursprunget till förlusten eller skadan.
Veolia Water Solutions & Technologies ska inte hållas ansvarigt i händelse av force majeure eller annan händelse utom koncernens kontroll som förhindrar användning av webbplatsen.
Veolia Water Solutions & Technologies förbehåller sig rätten att ändra, tillfälligt stänga eller till och med sprida hela eller delar av denna webbplats, länkar till andra webbplatser och/eller utbyten mellan användare som kan vara i omlopp.
Användare åtar sig att varken avsiktligt eller oavsiktligt introducera ett virus eller en fil av något slag som kan påverka driften av webbplatsen på ett negativt sätt.
Användare ansvarar därmed för alla eventuella skador som åsamkas Veolia Water Solutions & Technologies och/eller eventuell tredje part som ett resultat av felaktig, bedräglig eller olaglig användning och/eller exploatering av webbplatsen eller ett av dess element och kommer att hållas ansvariga för alla eventuella konsekvenser i fråga om anspråk eller rättsliga åtgärder.
 

G. Tillämplig lag


All användning av webbplatsen anses uttryckligen tillhöra fransk domsrätt.
Webbplatsen ska därför följa gällande fransk lagstiftning.
I händelse av konflikt med andra bestämmelser gällande användare ska aktuella användningsvillkor råda och tolkas enligt fransk lag och av tribunaler i appellationsdomstolen i Paris som har tilldelats exklusiv behörighet.