Vattenreningsverk

Vattenreningsverk är viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel tänkte vi gå igenom hur ett reningsverk vanligtvis fungerar, samt vilka olika reningsmetoder som finns.

Hur fungerar ett vattenreningsverk 

Till att börja med så finns det två olika typer av verk - vattenverk som förser oss med friskt dricksvatten, samt vattenreningsverk som renar avloppsvatten. I denna artikel kommer vi främst att fokusera på den sistnämnda. 

Ett vattenreningsverk kan se ut och fungera på många olika sätt, men vanligtvis har de en mekanisk-, biologisk- och kemisk rening som avloppsvattnet genomgår. Nedan kan du läsa mer om de olika reningsmetoderna. 

Mekanisk rening 

Det första steget i vattenreningsprocessen sker redan när avloppsvattnet kommer in till verket. Det passar då först genom ett galler vilket tar bort diverse skräp som spolats ner i avloppen. Vanligtvis handlar det om tamponger, våtservetter, plast och liknande. 

I nästa steg passerar vattnet ett sandfång där skadliga partiklar fångas upp. Vissa reningsverk har även ett tredje steg där man tillsätter kemikalier för att ta bort föroreningar. När kemikalierna tillsätts binder föroreningarna ihop sig till ett slam som sjunker till för att sedan transporteras vidare till en slamförtjockare. Detta kallas för försedimentering. 

Biologisk rening 

Den biologiska reningsprocessen är framställd för att rena och ta bort det organiska materialet, samt kväve som finns i vattnet. Om det organiska materialet inte skulle tas bort från vattnet bidrar det till att minska syrehalten i vattnet, medan kväve istället bildar övergödning. 

För att kunna eliminera det organiska materialet och kväve använder man sig utav mikroorganismer. Dessa organismer arbetar effektivt och bryter ned det organiska materialet samtidigt som kvävet transformeras till kvävgas. I naturen skapar dessa organismer samma typ av nedbrytning, men i reningsverken sker processen mycket snabbare.

Kemisk rening 

Den kemiska reningsprocessen är framställd för att rena vattnet från fosfor. Avloppsvatten innehåller nämligen stora mängder fosfor, vilket kan leda till övergödning i naturen om det inte avlägsnas. 

För att kunna avlägsna fosfor från vattnet använder man sig utav kemikalier, vanligtvis järnsulfat, vilket bildar flockar. Dessa flockar sjunker sedan till botten där de bildar slam som sedan transporteras vidare till förtjockaren. 

Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i naturen passerar det slutligen ett filter beståendes av lerkulor och sand. På så sätt elimineras resterande partiklar.

Share