Vattenbehandling

Veolia Water Technologies är världsledande på teknologilösningar för vattenbehandling inom den kommunala och industriella sektorn. Vi erbjuder processtekniska lösningar för vattenbehandling av dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och slam. Med fokus på kunden och med vår mångåriga erfarenhet utvecklar vi kundanpassade lösningar inom vattenbehandling, inklusive service- och underhållstjänster för alla typer av vatten.

Ledande inom vattenbehandling

Vi har en bred expertis inom den kommunala sektorn och erbjuder tjänster inom byggnation, utformning, drift och underhåll för uppgradering av befintliga vatten- och reningsverk för skapandet av ett hållbart samhälle. För behandling av avloppsvatten, dricksvatten och slam erbjuder vi kommuner en rad olika teknologiska lösningar. I och med nya utmaningar och växande problem med ökade halter av föroreningar i vattentäkter samt att kraven på borttagning av organiska ämnen, kväve och fosfor i Sverige har skärpts, krävs det nya lösningar. Vi på Veolia Water Technologies har utvecklat flertalet metoder för behandling av mikrobiologiska barriärer där vi använder oss av reningsprocesser med mikro-, ultra- och nanofiltrering. Processer som är baserade på aktivkolfiltrering för minimerandet av mikroorganismer, bakterier, patogener, virus, mikroplatser, giftiga hormonstörande ämnen och läkemedelsrester i dricksvatten och avloppsvatten. Slam som genererats av kommunala vatten- och reningsverk ser vi på Veolia Water Technologies som en värdefull resurs. Genom att implementera hygieniseringstekniker kan vi återvinna kommunernas slam och omvandla det till energi som kan användas för att kompensera driftskostnaderna av kommunal VA-verksamhet.

Veolia Water Technologies levererar ett säkert och hållbart vatten till industrier och har erfarenhet från flertal branscher. Vatten är en grundläggande resurs inom den industriella sektorn och det är därför ytterst viktigt med en effektiv reningsprocess som uppfyller givna kvalitetskrav. Veolia har utvecklat Aquamove som är ett innovativt mobilt vattenbehandlingssystem, för industrier som använder rent vatten i sin produktion. Aquamove finns tillgänglig alla dagar i veckan vid akuta, planerade och temporära fall samt för långtidskontrakt beroende på kundens geografiska position.

Veolia Water Technologies tar ansvar för hela vattencykeln och arbetar aktivt för byggandet av ett hållbart samhälle.

Share