Vattenanalys

Det svenska dricksvattnet är ett av våra viktigaste livsmedel, vilket innebär att vi även måste se till att det förblir drickbart och inte innehåller några farliga ämnen. För att göra detta så är det viktigt att analysera vattnet. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom några av de olika vattenanalyserna som finns.

Mer information om vattenanalys

När det kommer till vattenanalyser så finns det en mängd olika analyser som används för olika ändamål. På Veolia ägnar vi oss bland annat åt:

- Kemiska analyser

- Mikrobiologiska tester

- Biologiska satsvisa tester

- Biologiska kontinuerliga tester

Kemiska analyser

En av de mest använda metoderna för att analysera vatten är så kallade kemiska analyser. Denna typ av analyser är mycket viktiga och används framförallt för att karakterisera avloppsvatten och biogassubtrat. De kan även användas för att vidareutveckla biologiska reningsprocesserna på vattenverk, samt för att granska hur pass bra det redan behandlade vattnet är.

I våra kemiska analyser inkluderas:

- BOD5, BOD7, BOD28

- COD, TOC, NVOC (NPOC)

- Ammonium-, nitrit-, nitratkväve

- Totalkväve (inkl. Devardas)

- Kjeldahlkväve

- Fosfat, totalfosfor

- TSS, VSS, TS, VS, pH

- Flyktiga fettsyror (VFA)

- Gasanalyser: Metan och koldioxid

Mikrobiologiska tester

En annan typ av analyseringsmetod som används är så kallade mikrobiologiska tester. Dessa hjälper till att ge svar på hur den mikrobiologiska sammansättningen ser ut i olika vattenanläggningar, vilket i sin tur kan användas för att optimera reningsprocesserna.

Inom detta område går det bland annat att genomföra:

- Diagnostisk mikroskopering

- Kartläggning av den mikrobiella sammansättningen

- Identifiering av olika bakteriegrupper

- Utvärdering av livskraften

Biologiska satsvisa tester

För att kunna ta reda på hur pass nedbrytbart eller toxicitet olika avloppsvatten är kan man använda sig utav så kallade biologiska satsvisa tester i form av bland annat:

Nedbrytbarhetstester

Genom DOC- eller COD-reduktion eller konsumtion av syre går det att fastställa hur pass nedbrytbarhet av ett specifikt ämne eller ett avloppsvatten. 

Toxicitetstester

När det kommer till toxicitetstester så går det antingen att fokusera på heterotrofa aeroba bakterier eller nitrifikationsbakterier. Anledningen till att man gör denna typ av analyser är för att kunna granska vilken effekt olika koncentrationer av en förorening eller ett avloppsvatten på de olika bakterierna som är orsaken till föroreningen.

BMP-tester

BMP-tester eller satsvisa rötningsförsök som det också kallas, används framförallt för att kunna utvärdera biologisk nedbrytbarhet och maximalt biogasutbyte i ett substrat eller substratblandning.

Biologiska kontinuerliga tester

För att kunna genomföra anpassade vattenanalyser kan man använda sig utav så kallade biologiska kontinuerliga tester. Något som kan ske i labb- eller pilotskala. De testerna som kan genomföras är bland annat:

- Simulering av biologiska reningsprocesser

- Kontinuerliga försök baserade på MBBR-Teknologin

- Kontinuerliga rötningsförsök

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för hur de olika vattenanalyserna görs, samt varför man genomför dem.

Share