Reningsverk Göteborg

Har du sökt efter reningsverk Göteborg? Veolia Water Technologies erbjuder innovativa teknologilösningar för rening av avloppsvatten för den kommunala sektorn samt för verksamheter inom industrin. Vi är idag världsledande i skapandet av ett säkert och hållbart vatten och arbetar ständigt för att utveckla nya lösningar för att minska vattenförbrukningen och öka återanvändningen av vatten. Ett välutvecklat reningsverk är grundläggande för vår miljö och hälsa och för säkerställandet av tillgång till rent vatten även för framtida generationer. 

Avloppsvatten innehåller föroreningar från hushåll och industrier och enligt rådande regelverk måste vattnet renas på ett kvalificerat vis för att säkerställa ett samhälle med god miljö och hälsa. Föroreningar i vatten orsakar syrebrist och övergödning i våra hav och sjöar, vilket riskerar att slå ut ekosystem som är viktiga för tillhandahållandet av jordens syre, både i vattnet och i luften. Avloppsvatten innehåller bakterier och parasiter som vid felaktig behandling kan ge upphov till sjukdomar hos människor. Veolia Water Technologies miljöarbete är integrerat i verksamheten och våra metoder åstadkommer en hög och effektiv kvalitet där vi eftersträvar ett kontinuerligt och långsiktigt miljöansvar.

Idag finns ett reningsverk i Göteborg, Ryaverket. Reningsverk Göteborg behandlar sitt avloppsvatten enligt traditionella metoder i tre steg, mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. I och med att kraven på reningsprocessen för borttagning av kväve och fosfor har skärpts på senare år, ökar behoven av nya processer och metoder. Veolia Water Technologies utvecklar kundanpassade avloppsystem med fokus på kvalitet, miljö och säkerhet. Vi erbjuder unika och kostnadseffektiva biologiska och fysikaliska reningsprocesser för borttagning av organiskt material, fosfor och kväve för uppgradering av befintliga reningsverk. Vi har flera olika metoder exempelvis Biosep, Biostyr, Azenit, Actiflo, Hydrotech mikrofilter, Anita Mox, Biodenitro, AnoxKaldnes MBBR, samt processoptimeringsverktyg såsom VA-Optima och STAR.

Varje metod är unikt utvecklade för en rad olika användningsområden för minimeringen av kväve, fosfor och organiska material i vårt avloppsvatten. Du kan läsa mer om våra unika teknologislösningar här på vår hemsida.   

Share