Kemisk rening av vatten

I vattenreningsprocessen genomgår vattnet en mängd olika reningssteg som alla har olika uppgifter. I det sista steget av processen sker en kemisk rening av vattnet, men sker egentligen i detta steg? Och varför är det viktigt?

Hur renas vatten? 

Oavsett om det är dricksvatten eller avloppsvatten som ska renas genomgår det en mängd olika reningssteg som tar bort olika föroreningar från vattnet. Vanligtvis börjar processen med att vattnet transporteras till det vattenverk där det ska renas. Därefter genomgår vattnet en förbehandling och grovrengöring för att sedan genomgå olika typer av reningar.

Beroende på vattenverk och kvalitén på det vatten som ska renas, kan processen variera från verk till verk. Ett vatten som innehåller många föroreningar och har låg kvalité behöver vanligtvis genomgå fler steg, medan ett renare vatten kan genomgå färre. Vanligtvis genomgår vattnet mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. 

Kemisk rening 

Som nämnts tidigare sker den kemiska rening sist i processen, vilket innebär att vattnet redan har renats från skräp som spolats ner i avloppen, föroreningar, samt organiskt material. 

I den kemiska reningsprocessen blir vattnet fritt från fosfor. Framförallt avloppsvatten innehåller nämligen oerhört stora mängder fosfor, vilket kan orsaka övergödning i naturen om det inte tas bort. Den metod som man vanligtvis använder sig utav för att bli kvitt fosfor är tillsättning av kemikalier. 

Genom att tillsätta kemikalier i form av järnsulfat bildas nämligen stora flockar på vattenytan. Dessa flockar med fosfor sjunker sedan till bassängbotten där de bildar ett slam som sedan förflyttas till en förtjockare. 

Innan det renade avloppsvattnet frisätts i naturen passerar det slutligen ett effektivt filter som vanligtvis består av lerkulor och sand. På så sätt avlägsnas resterande partiklar som eventuellt finns kvar i vattnet. 

Krav för fosfor 

Under de senaste åren har kraven stegvis skärpts för vissa typer av verk. Något som har lett till en ökad efterfrågan av metoder och processer som kan implementeras i nuvarande vatten- och reningsverk. 

På Veolia Water Technologies arbetar vi med en mängd olika biologiska och kemiska reningsprocesser som effektivt renar vattnet från fosfor enligt gällande krav från myndigheter. Några av våra kostnadseffektiva lösningar är: 

- AnoxKaldnes 

- MBBR/Hybas

- Biodenitro/Biodenipho

- Anita Mox

- Biosep

- Biostyr 

- Azenit

- Struvia

- Actiflo

- Hydrotech filter

Share