Industriavlopp

Veolia Water Technologies hanterar, renar och återvinner avloppsvatten från Industriavlopp. En mängd företag inom flera industrisektorer har överlåtit hela eller delar av sina vattenfrågor till oss. Genom att överlåta sin vattenhantering kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och låta oss, med beprövade arbetsmetoder, skräddarsy teknologiska lösningar för en säker drift av vatten och avlopp.

Våra lösningar för industriavlopp

Industriavlopp

Veolia erbjuder lösningar för industriavlopp inom ett flertal industrisektorer såsom mat – och dryckesindustrin, gruvindustrin, läkemedelsindustrin och inom energibranschen. Med fokus på effektivitet, kvalitet och miljö utvecklar vi kostnadseffektiva lösningar för industrier.

Många större industrier har egna reningsverk och dessa regleras genom villkor i tillståndsbeslut enligt miljöbalken. Avloppsvatten från industrier innehåller miljöfarliga ämnen som kan påverka vår hälsa och miljön negativt och det är ytterst viktigt att sträva mot ett långsiktigt miljöansvar. Beroende på vilken typ av industri det är krävs olika lösningar och tekniker för hantering och rening av vatten. En av de mest beprövade metoderna för rening av industriavlopp är AnoxKaldnes MBBR (Moving Bed Biolfilm Reactor), som är utvecklat och patenterat av Veolia Water Technologies och har i över 25 år funnits tillgänglig för behandling av avloppsvatten.

Fler än 500 industrianläggningar världen över använder MBBR som process för renande av sitt avloppsvatten. MBBR är en vattenreningsprocess där mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet, sitter fast på ett bärarmaterial som är sepciellt utformat för valda föroreningar. Med sin höga reningsprestanda och unika egenskaper att vara okänslig för belastningsvariationer, optimerad till ett kompakt systemfotavtryck och flexibel för framtida behov, säkerställs att nuvarande och framtida utsläppskrav uppfylls på ett hållbart och säkert sätt.

Inom flertalet industrier ses avloppsvattnet som en resurs där restprodukterna kan återvinnas och omvandlas till biogas. Biogasen används för att driva den dagliga verksamheten och leder i sin tur till minskade energikostnader för företag och industrier. Veolia Water Technologies har också utvecklat Aquamove som är ett mobilt vattenbehandlingssystem för industrier som använder rent vatten i sin produktion. Vid akutfall, planerade temporära fall och för långtidskontrakt som involverar avloppsystem finns Aquamove tillgängligt alla dagar i veckan beroende på kundens geografiska position.

Share