Cirkulär ekonomi

För oss på Veolia Water Technologies är det av största vikt att arbeta långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. Både för människor och miljön. Med anledning av detta arbetar vi inom området vatten tillsammans med våra kunder för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Vad innebär en cirkulär ekonomi? 

Människan har genom åren blivit allt mer miljömedveten. Idag är vi också allt fler som är överens om att den gamla ”slit-och-släng-modellen” måste ersättas av någonting bättre. En modell som istället fokuserar på att förbättra tillgången till resurser och därefter tillvarata, hushålla och återskapa dessa på ett hållbarare sätt. 

Det är också detta som är grund i den cirkulära ekonomin – att förbättra tillgången och förutsättningarna, tillvarata och hushålla med samt återskapa och återföra jordens naturresurser. 

I Sverige har vi kommit väldigt långt i denna omställning. Vi är faktiskt världsledande inom området, men än finns mycket kvar att göra. Nedan tänkte vi därför berätta mer om vad en cirkulär ekonomi innebär i praktiken, samt hur vi på Veolia Water Technologies arbetar inom området. 

Den cirkulära ekonomin i praktiken

I det hållbara samhället finns det framförallt fyra hörnstenar som är viktiga – avfall, biogas, fjärrvärme och vatten. Fyra olika branscher som alla samarbetar för att bibehålla och vidareutveckla den cirkulära ekonomin. 

Trots att samtliga involverade branscher har sina egna infallsvinklar och utmaningar är de alla överens om en sak – att det hållbara samhället endast kan byggas genom samarbete. 

Rent praktiskt handlar det om att bygga en hållbar infrastruktur. En infrastruktur som inte många ser, men som är nödvändig för omställningen till ett ännu klimat- och resurseffektivare samhälle. 

Inom vår bransch – VA-branschen – arbetar vi exempelvis med både vattnets och näringsämnenas kretslopp. Efter att distributionen av dricksvatten har skett till hushållen används det och hamnar därefter i avloppet. Sedan renas det återigen i ett vattenreningsverk för att kunna återföras till sitt naturliga kretslopp. 

Under vattenreningsprocessen som sker i verket bildas det däremot också en restprodukt som kallas för slam. En massa vilken innehåller en mängd organiska material som kväve och fosfor. Med andra ord ämnen som kan användas för att berika diverse odlingar. 

Genom en slambehandling kan denna restprodukt även användas för att framställa biogas, vilket är det mest närproducerade bränslet. Med andra ord något som är positivt för såväl miljön som människor eftersom b.la. luftkvalitén förbättras. 

Så arbetar Veolia Water Technologies för ett hållbarare samhälle 

Som nämnts inledningsvis är det för oss av största vikt att värna om jordens resurser samt arbeta för ett hållbarare samhälle. Något som vi b.la. gör genom ett gediget hållbarhets- och CSR arbete. Sammantaget har vi formulerat nio olika områden inom hållbarhet och CSR. 

Tillsammans med våra kunder arbetar vi kontinuerligt för att implementera hållbara lösningar som tillvaratar vattnet på bästa. Inte nog med detta så har vi även utvecklat två verktyg – True Cost of Water (TCW) och Water Impact Index (WiiX) – som hjälper oss uppnå hållbarhetsmål samt göra investeringar som är klimatsmarta.

Share