Biologiskt reningsverk

Biologiska reningsverk är en viktiga för att rena vårt avloppsvatten, men hur fungerar de egentligen? I denna artikel går vi igenom hur reningsprocessen i dessa verk går till.

När det kommer till reningsverk finns det en mängd olika begrepp och processer som kan vara svårbegripliga eller svåra att skilja åt. Ett vanligt fel som många gör är att använda begreppet biologiskt reningsverk för att beskriva ett avloppsreningsverk. Pratar man om större, kommunala verk finns det alltså inget som heter biologiskt reningsverk.

I ett avloppsreningsverk genomgår vattnet däremot olika steg i reningsprocessen, varav ett av dem är biologisk rening. Det är alltså detta steg i reningsprocessen som många syftar på när man pratar om ett biologiskt reningsverk. Men hur fungerar denna rening? 

Biologisk rening 

Biologisk rening är vanligtvis det andra steget som avloppsvattnet genomgår i ett vattenreningsverk. Denna reningsmetod används framförallt för att rena vattnet från organiskt material. 

Kort och gott innebär det att man förenar organiskt material till koldioxid och vatten genom olika mikroorganismer. Framförallt använder man sig utav bakterier som effektivt bryter ner det organiska materialet och samtidigt fångar upp kväve och fosfor. I samband med att bakterierna fångar upp allt detta börjar de växa i flockar som sedan sjunker ner till botten och bildar slam. Väl nere på botten transporteras slammet vidare för att skiljas från vattnet. 

Vill du lära dig mer om hur hela processen går till? Läs då vår tidigare artikel om vattenreningsverk

Så arbetar Veolia med biologisk rening 

Under de senaste har många av de krav som finns på våra reningsverk blivit hårdare. Något som i sin tur har lett till ett ökat behov av metoder och processer som kan implementeras i nuvarande verk och klarar av att möta de nya kraven.

På Veolia Water Technologies har vi utvecklat en mängd olika biologiska reningsprocesser och vi strävar alltid efter att leverera kundanpassade och kostnadseffektiva processlösningar. Några av våra lösningar är bland annat: 

- AnoxKaldnes MBBR/Hybas 

- Biodenitro/Biodenipho 

- Anita Mox 

- Biosep 

- Biostyr 

AnoxKaldnes MBBR/Hybas

Detta är en hybridprocess som kombinerar AnoxKaldnes biofilmteknik med aktiverat slam i samma tank. Något som gör att den lämpar sig att använda vid avlägsnande av kväve i kommunalt avloppsvatten. Tekniken kan dock också användas till en del industriella ändamål.

Biodenitro/Biodenipho 

Denna process är framställd för att minska organiskt material, även känt som BOD, ammoniak, kväve, fosfor och suspenderade fastämnen i avloppsvatten. 

Anita Mox 

Denna reningsprocess är framförallt anpassad för att kunna behandla vatten innehållande mycket ammoniak i industriella avloppsvatten. 

Biosep

Biosep är en biologisk behandlingsprocess som används för att behandla kommunala och industriella avloppsvatten. 

Biostyr 

Biostyr är en innovativ reningsprocess som har möjlighet att avlägsna samtliga vattenföroreningar, både både organiska (COD och BOD), kväve (N-NH4 och N-NO3) och partikelformiga föreningar (TSS). 

Om du har några frågor om hur Veolia Water Technologies kan hjälpa ditt företag eller din lokala kommun med biologisk rening, tveka inte på att kontakta oss.

Share