Avloppsvattenrening

Hur går avloppsvattenrening till? När du dricker vatten ur kranen eller när någon sätter på en diskmaskin i ett kök på en restaurang så använder de vatten som är renat. Beroende på vilket ändamål vattnet har så finns det olika krav på vilken standard vattnet ska hålla.

Stegen

Dessa är stegen i processen för vattenrening – varje steg beskrivs mer ingående nedan. 

• Transport

• Förbehandling

• Primär initial hantering

• Sekundär biologisk hantering 

• Tertiär polering och återanvändning

• Slam hantering

• Lukt

• Återföring till recipient

Alla dessa steg är viktiga för avloppsvattenrening på sitt sätt och måste alltid komma i den specifika ordningen för att det ska fungera på rätt sätt så att krav på standard kan mötas.  

Transport 

Vattnet tas in från avloppsnätverket för att pumpas. Nätverket består av rör gjorda av cement, betong, stål, gjutgärn eller plast. Rören transporterar avloppsvattnet till reningsverket där processen för rening påbörjas. 

Förbehandling

Detta steg av vattenreningen sker som en förberedelse för vidare hantering av vattnet. Här försöker man filtrera bort lösa föremål, sand och fett eftersom dessa ämnen annars hade påverkat effektiviteten i hanteringen och förstört utrustningen i senare delar av processen. 

Primär initial hantering

I denna del av processen bortförs avfall som inte fångades upp i det förra steget. Slam som skapas kallas initialt för primärslam eller ”primary sludge”. 

Sekundär biologisk hantering

Här används bakterier som eliminerar upplösta och kolloidala ämnen; kol, fosfor och kväve medan de förökar sig. Det är viktigt att i detta steg se över bakteriernas utveckling så att de behandlar dessa ämnen på rätt sätt. Slam som bildas kallas för biologiskt sekundärt slam.

Tertiär polering och återanvändning

Här tas sådant som fortfarande inte rensats under vattenhanteringen bort; såsom resterande fasta ämnen, COD, BOD, kväve och fosfor i mikroformat. Här försöker man också göra sig av med mikroutsläpp och hormonstörare via en fysisk, biologisk och/eller kemisk process. Även flödesvariationer och höga flöden kan hanteras i detta steg. I detta steg kan så kallat tertiärt slam skapas.

Processen ska också optimera vattnet genom desinfektion med klor och UV om det behövs. 

Detta vatten kan sedan transporteras till hushåll som toalettspolvatten eller till industrier för en rad ändamål, samt tom direkt omvandlas till helt nytt dricksvatten. 

Slam hantering

Slam som samlats upp från tidigare delar av processen ska samlas upp, processas och återanvändas där det hör hemma i naturen. 

Lukt

På grund av tidigare processer inom vattenhanteringen så måste lukt bortföras för att kraven på inom- och utomhuskvaliteten på luften ska följas. Luften behandlas och spridningen kontrolleras för att till sist återföras till atmosfären. 

Återföring till recipient

I detta steg transporteras vatten som ska tillbaka till sjöar, dammar och vattendrag etc. 

Om du har några frågor om hur avloppsvattenrening går till eller undrar något helt annat kopplat till vår verksamhet så är du mycket välkommen att kontakta oss. 

Share