Vattenreningsanläggning

Vattenreningsanläggningar är en viktig del i vårt samhälle och ser bland annat till så att vi har vatten i kranen, samt att vårt avloppsvatten renas och tas om hand om. Men hur fungerar dessa komplexa anläggningar?

Olika typer av anläggningar 

Beroende på vilken typ av vatten som behöver behandlas och vad det finns för behov, krävs även olika typer av anläggningar. På Veolia Water Technologies betraktar vi hela vattenförsörjningskedjan och har lång erfarenhet av driva projekt från idé till färdiga vattenreningsanläggningar. 

I vår portfölj kompletta ingår lösningar som är anpassade för både kommun och industri, vilket inkluderar anläggningar som har möjlighet att hantera: 

- Ytvatten 

- Grundvatten

- Havsvatten

- Avloppsvatten

- Slam 

- Råvatten

- Processvatten

- Matarvatten 

Samtliga anläggningar fungerar på olika sätt och vissa kräver även specialanpassade lösningar. I denna artikel tänkte vi berätta mer om hur reningsprocessen går till i ett verk som renar yt-, grund- och havsvatten till dricksvatten. 

Rening av ytvatten 

Ytvatten löper en stor risk att vara väldigt förorenat, vilket gör att det många gånger kräver en mer avancerad reningsprocess i jämförelse med andra vattentyper. En bedömning av ytvattnets kvalité görs från fall till fall och anläggningen anpassas sedan efter detta. Generellt sett brukar dock processen se ut på följande sätt: 

Som ett första steg samlas ytvattnet ihop och transporteras in i anläggningen, varpå det genomgår en filtreringsprocess som avlägsnar de organiska ämnena. I samband med detta utsätts även vattnet för en ultra- och nanofiltrering som ger det ett skydd mot bakterier och virus. 

I nästa skede behandlas vattnet ytterligare och ännu fler ämnen avlägsnas. Bland annat tas damm, bakterier och vissa upplösta ämnen bort. När detta är gjort tillsätts kemikalier som gör att kvarvarande föroreningar anhopar sig för att sedan föras bort. Efter ytterligare filtrering genomgår vattnet en desinfektionsbehandling och är sedan redo att distribueras till hushållen. 

Service och underhåll

För att få dessa komplexa anläggningar att möta de krav som ställs, är det även viktigt att de genomgår nödvändig service och underhåll. På Veolia Water Technologies erbjuder vi därför service, uppgradering samt installation av standard och validerade vattenreningsanläggningar, vilket även inkluderar utbildning av driftpersonal. 

Vi erhåller även Nordens största lager av reservdelar och förbrukningsmaterial som snabbt kan installeras hos våra kunder inom både kommun och industri.

Share