Råvatten

Råvatten är en viktig del av den svenska vattencykeln och det är också den som är källan till vårt dricksvatten. Tack vare den rikliga tillgången till ytvatten och grundvatten är det ingen brist på råvatten, men det gäller att använda råvarorna på rätt sätt för att kvalitén ska vara god.

I Sverige får vi ungefär hälften av vårt råvatten ifrån ytvatten, vilket med andra ord innebär sjöar eller rinnande vattendrag. Resterande hälft kommer från både naturligt och konstgjort grundvatten. Vårt naturliga vatten finns långt ned i marken och kommer från brunnar som antingen är grävda eller borrade, medan det konstgjorda vattnet fabriceras. Detta gör man genom att sila ytvattnet. 

Som nämnts tidigare har vi i Sverige gott om vatten, men det gäller att vi använder det på rätt sätt och på ett sådant sätt som inte skadar naturens kretslopp. För att göra detta krävs effektiva vattenverk och vattenreningsprocesser

Vattnets kvalitet 

För att kunna leverera vatten till de svenska hushållen ställs det stora krav på tillgång och kvalitet av råvatten. Eftersom tillgången är så pass stor ligger den största utmaningen i vattnets kvalitet. 

För att kontrollera kvalitén på vattnet finns det i Sverige flertalet mätstationer som löpande mäter och utvärderar vattnet i drag och brunnar. Sammantaget mäter och analyserar man över 70 parametrar, vilket inkluderar pH-värde, turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt), samt redoxpotential (syra). 

Före 2004 fanns det nationella krav på vattnets kvalitet, vilka sedan slopades i och med att nya föreskrifter infördes. Många kommuner har däremot fortsatt att förhålla sig till de krav som ställdes före 2004, för att försäkra sig om att vattnet är av högsta möjliga kvalitet.

Reningsprocesser 

Beroende på vattnets kvalitet kan det behöva genomgå olika reningsprocesser. Ett vatten som är tungt förorenat genomgår exempelvis fler reningssteg, medan ett mindre förorenat vatten klarar sig med färre. I de allra flesta fall klarar sig dock vattnet med följande vattenreningsprocess: 

- Luftning, eller oxidation som det också kan benämnas, för att avlägsna koldioxid och järn. 

- Filtrering för att eliminera föroreningar. 

- Desinfektion där både virus och bakterier avlägsnas. 

- Slutligen behandlas vattnet för att undvika korrosion. Därefter distribueras det vidare till våra hushålls.

Share